മെസ്സേജ് ലിസ്റ്റ്


Sl NoMessages
1 പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം 11.02.2020ന് രാത്രി 12 മണി വരെയായി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.